Art. 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten door opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met NANOPLANET en opdrachtgever zal worden aangeduid met Wederpartij. Onder zaak zal worden verstaan het object dat door Wederpartij ten behoeve van de dienstverlening door NANOPLANET aan laatstgenoemde ter beschikking wordt gesteld.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk door de directie van NANOPLANET-schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Door Wederpartij gehanteerde voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij deze door NANOPLANET uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk zijn aanvaard. Zodra op grond van deze voorwaarden een overeenkomst tot stand is gekomen, gaat Wederpartij akkoord met voortzetting van de toepasselijkheid van deze voorwaarden op volgende overeenkomsten.
 4. NANOPLANET heeft steeds – ook tussentijds, derhalve gedurende de lopende overeenkomst – het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging gaat in op het moment van schriftelijke mededeling daarvan aan Wederpartij.

Art. 2 TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen en offertes door NANOPLANET, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging door NANOPLANET of door feitelijke uitvoering door NANOPLANET komt een overeenkomst tot stand. Ongeacht het voorgaande staat het NANOPLANET vrij om de overeenkomst eerst tot stand te laten komen nadat zij de zaak heeft kunnen inspecteren en aansluitend hierop de werkzaamheden en overeengekomen betaling daarvoor heeft bevestigd.
 2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen, finish en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren, strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van NANOPLANET.
 3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van NANOPLANET ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Art. 3 PRIJZEN

 1. Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van de werkzaamheden de prijzen van hulpmateriaal, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag NANOPLANET de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat NANOPLANET dientengevolge schadeplichtig kan zijn.
 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van Wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst danwel onjuist verstrekte informatie zijn voor rekening van de Wederpartij.

Art. 4 BETALING

 1. NANOPLANET is gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van werkzaamheden een aanbetaling van 25 procent van de overeengekomen hoofdsom te verlangen.
 2. Betaling van het restantbedrag dient te geschieden voor het moment van het ophalen van de zaak, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk afzien van de bovenstaande betalingswijze, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 3. Wederpartij heeft niet de mogelijkheid tot verrekening of opschorting.
 4. Na het verstrijken van de in artikel 4.2 genoemde termijn, is Wederpartij van rechtswege in verzuim.
 5. De door Wederpartij aan NANOPLANET verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan, is in zijn geheel opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie nodig is, indien:
  a) Wederpartij een aanvraag tot surséance van betaling heeft verricht;
  b) dat het faillissement of de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd ten aanzien van Wederpartij;
  c) dat beslaglegging wordt aangekondigd of is gelegd op de zaken en/of vorderingen van Wederpartij;
 6. NANOPLANET verkrijgt de bevoegdheid tot opschorting van haar verplichtingen jegens Wederpartij bij elke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen zijdens Wederpartij. Deze bevoegdheid geldt tevens ten aanzien van eventuele andere overeenkomsten met Wederpartij. NANOPLANET is in deze gevallen jegens Wederpartij niet gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding.
 7. NANOPLANET verkrijgt de bevoegdheid tot (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst met Wederpartij bij elke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen zijdens Wederpartij. In dat geval heeft NANOPLANET recht op een vergoeding van 15% van de overeengekomen hoofdsom als bijdrage in haar kosten, onverminderd het recht van NANOPLANET om de schade die dat bedrag overschrijdt te vorderen van Wederpartij.

Art. 5 AFLEVERING

 1. Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn.
 2. Vanaf het tijdstip dat aan Wederpartij is medegedeeld dat de zaak voor ophalen gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van Wederpartij. Indien de zaak niet binnen zeven dagen na dat tijdstip is afgehaald, is NANOPLANET tevens gerechtigd stallingskosten te berekenen. Ten aanzien van een personenauto bedragen de stallingskosten € 50 euro per dag of gedeelte van een dag, welke stallingskosten aan verandering onderhevig zijn.
 3. Het risico van door NANOPLANET ter reparatie of anderszins ter beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de (statutaire) directie van NANOPLANET, bij Wederpartij.

Art. 6 GARANTIE

 1. Op uitgevoerde diensten wordt door NANOPLANET garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan Wederpartij ter hand gestelde garantieformulieren.
 2. NANOPLANET is nimmer tot enige verderstrekkende garantie gebonden dan de garantie die NANOPLANET van derden te dien aanzien heeft verkregen, indien geen garantieformulieren ter hand zijn gesteld.
 3. De bedongen garantie geldt niet in geval van:
  a) gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens NANOPLANET onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van de zaak aan al dan niet extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens NANOPLANET bij uitvoering gemaakte constructiefouten of verstrekking van verkeerde kleur verf/stift met betrekking tot de zaak;
  b) gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door Wederpartij aan NANOPLANET ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
  c) bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van de zaak.
  Bij een gerezen geschil terzake is het oordeel van NANOPLANET van doorslaggevende betekenis;
  d) aantasting van de laklaag van de zaak die al dan niet reeds vooraf is ontstaan door:
  – een van buitenkomende oorzaak; of
  – aan niet door NANOPLANET aangebrachte (reinigings)materialen of niet door NANOPLANET bewerkte delen;
  e) zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan NANOPLANET bij of na het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft dat zij zich niet kan verenigen met een aan haar door Wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkmethode;
  f) te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van de lak, krassen en andere schade aan het voertuig binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen.
 4. Indien Wederpartij een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling, doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft NANOPLANET het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij Wederpartij in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 500,00.

Art. 7 OVERMACHT

 1. Omstandigheden van dien aard dat naleving of verdere naleving van de met Wederpartij gesloten overeenkomst(en) redelijkerwijs niet van NANOPLANET kan worden gevergd, gelden als overmacht.
 2. In het geval van overmacht is NANOPLANET gerechtigd door middel van een schriftelijke verklaring hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onder mededeling aan Wederpartij van de gronden die tot de overmacht hebben geleid. Gedurende de periode van opschorting is NANOPLANET bevoegd, en aan het einde daarvan is NANOPLANET verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor ontbinding van de overeenkomst.
 3. Onder overmacht worden onder andere, en derhalve niet uitsluitend, de volgende omstandigheden begrepen: diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van NANOPLANET, waaronder begrepen ontvreemding; epidemieën; stopzetting van de productie van het verkochte model; transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting; (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie; beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of niet tijdige levering aan NANOPLANET door haar toeleveranciers; niet of niet tijdige uitvoering van door NANOPLANET aan derden uitbestede werkzaamheden; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; brand en andere storingen bij NANOPLANET; weersomstandigheden en voorts elke van de wil van NANOPLANET onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 4. NANOPLANET is gerechtigd in het geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid zijdens NANOPLANET in welke vorm dan ook.

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. NANOPLANET is aansprakelijk voor de directe schade die Wederpartij lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leden van de (statutaire) directie van NANOPLANET. Aansprakelijkheid voor het verlies van (waardevolle) spullen die door Wederpartij zijn achtergelaten in de zaak is uitgesloten. Schade veroorzaakt doordat NANOPLANET is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens kan evenmin tot aansprakelijkheid van NANOPLANET leiden. NANOPLANET is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken die redelijkerwijs niet kenbaar konden zijn voor NANOPLANET, alsmede schade ontstaan door factoren die onvoorzienbaar waren of waar NANOPLANET geen invloed op heeft gehad. Schade veroorzaakt doordat NANOPLANET is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens kan nimmer tot aansprakelijkheid van NANOPLANET leiden. NANOPLANET is in geen geval aansprakelijk jegens derden. NANOPLANET is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens een beroep op artikel 13 van deze algemene
  voorwaarden.
 2. De totale aansprakelijkheid van NANOPLANET zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door NANOPLANET aan Wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan de hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar van NANOPLANET wordt uitbetaald. Wederpartij kan desgewenst de polis (en de voorwaarden) inzien.
 3. NANOPLANET is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. Wederpartij zal terzake te allen tijde met haar verzekeraar overeenkomen dat geen regres op NANOPLANET wordt genomen en zal NANOPLANET daarvoor volledig vrijwaren.
 4. NANOPLANET is niet aansprakelijk voor schade geleden door boetes en/of andere sancties opgelegd door wethandhavers in verband met door folie afgeplakte autoruiten/kentekenplaten en/of andere in strijd met de wet gedane aanpassingen, mits gedaan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht naar de wensen en instructies van Wederpartij.
 5. NANOPLANET is niet aansprakelijk voor eventuele schade en andere gebreken ontstaan tijdens en/of na het ophalen dan wel wegbrengen of verplaatsen, of anderszins in de meest ruime zin van het woord, behoudens indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leden van de (statutaire) directie van NANOPLANET. Wederpartij garandeert hiervoor dekking te hebben, ook waar het schade aan de chauffeur of derden kan betreffen.

Art. 9 KLACHTENREGELING

 1. Klachten terzake van verrichte diensten en geleverde zaken dienen binnen bekwame tijd doch in ieder geval binnen vijftien dagen schriftelijk en gemotiveerd bij NANOPLANET te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van het verrichten van de dienst althans, indien alsdan redelijkerwijs niet bekend na terwederbeschikkingstelling van de zaak.
 2. Klachten terzake uiterlijk waarneembare gebreken na verrichte diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, krassen en dergelijke), dienen bij het afhalen van de zaak schriftelijk te worden gemeld op straffe van verval van aanspraken. Na het afhalen van de zaak is geen klacht meer mogelijk.
 3. De verplichting tot betaling door Wederpartij wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 4. Klachten betreffende de uitvoering van het werk zijn niet ontvankelijk, indien Wederpartij niet de normale zorg die van haar mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk in acht heeft genomen.

Art. 10 RETENTIERECHT

 1. NANOPLANET kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij in het kader van haar te verrichten diensten onder zich heeft, indien en voor zolang als:
  a) Wederpartij de kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
  b) Wederpartij de kosten van eerdere door NANOPLANET verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
  c) Wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met NANOPLANET niet of niet geheel voldoet.
 2. Indien NANOPLANET gebruik maakt van een aan haar toekomend retentierecht, is Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling stallingskosten verschuldigd conform het zijdens NANOPLANET geldende tarief.

Art. 11 GEHEIMHOUDING

 1. Indien NANOPLANET bij de voorbereiding of uitvoering van de werkzaamheden onder meer maar niet uitsluitend bepaalde producten, materialen, werkwijzen of processen gebruikt of heeft gebruikt, is de het Wederpartij niet toegestaan enige kennis hieromtrent te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder toestemming van NANOPLANET aan derden ter hand te stellen. Bij gebreke van voldoening hiervan staat het NANOPLANET vrij haar schade met alle middelen rechtens te verhalen op Wederpartij.

Art. 12 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Ten aanzien van alle werkzaamheden geldt uitdrukkelijk dat NANOPLANET deze naar eigen kennis en inzicht zal uitvoeren en zonder hierbij gebonden te zijn aan instructies van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. NANOPLANET is te allen tijde bevoegd de tot haar beschikking staande zaak te gebruiken en/of te verplaatsen in het kader van de werkzaamheden. Voorts is NANOPLANET te allen tijde bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens de klant. De klant is te allen tijde verplicht bijzonderheden die direct of indirect van invloed zijn op de werkzaamheden te melden bij NANOPLANET, zelfs indien hij twijfels hierover heeft. NANOPLANET is bevoegd de overeengekomen uitvoering van werkzaamheden op kleine punten te wijzigen, zonder dat die prijsaanpassing in het voordeel van de klant plaatsvindt. NANOPLANET is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien zij tijdens de inspectie van de auto constateert dat zij door de klant onjuist/onvolledig is geïnformeerd.

Art. 13 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. Bij geschillen zal de Rechtbank Limburg bij uitsluiting bevoegd zijn over het geschil te oordelen, onverminderd het recht van NANOPLANET om het geschil voor te leggen aan de volgens de normaal geldende competentieregels bevoegde rechter. NANOPLANET bepaalt de locatie van de Rechtbank, zijnde locatie Maastricht of locatie Roermond.